Arteterapie - ČAA a wikipedie

29.07.2014 18:23

Arteterapie je léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit. Samotné slovo arteterapie se skládá ze dvou slov. "Arte" je indoevropského původu a znamená nadání, později řemeslná profese a dnes umění. Druhá část slova pochází z řeckého "therapeia", což znamená léčba, léčení.

Česká arteterapeutická asociace definuje arteterapii jako: "léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány."

Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině.

 

Arteterapie využívá

  • tvorbu jako kresba, malba, koláž, práce s hlínou nebo jiným materiálem, který umožňuje vnitřní prožitek zvnějšnit a podívat se něj z odstupu, z různé vzdálenosti, ale také z jiného úhlu atd.
  • příběh (pohádkový nebo snový), který je metaforou našeho života – vždy když o někom nebo o něčem mluvíme, mluvíme o sobě a svém vnímání světa
  • hudbu, kdy mluvíme o muzikoterapii
  • divadlo, kdy mluvíme o dramaterapii

 

V čem může arteterapie pomoci

  • při léčbě somatických onemocnění
  • při překonávání strachu
  • při životních změnách (ztráta partnera, ztráta zaměstnání, ukončení školy)
  • při snaze porozumět sobě i druhým
  • při práci se sny

(Citace z wikipedia)